Skip to main content

Jubileum Seniorenraad in teken van wonen en inspiratie, 9 november 2022

Het 25-jarig jubileum van de Stichting Seniorenraad Baarn is op 9 november 2022
gevierd in De Leuning in Baarn. De stichting die tot doel heeft de collectieve belangen
van ouderen in de gemeente Baarn zichtbaar en bespreekbaar te maken.
Zo'n zeventig senioren en enkele jongere mensen waren samen om hierbij stil te staan.
De voorzitter, Bas van den Boom, opent de bijeenkomst met de woorden:
“Ruim 25 jaar geleden hebben een aantal leden van ouderenbonden en ook anderen
senioren, zich gericht tot het gemeentebestuur met de vraag of er bij het college
behoefte was aan een Seniorenraad. Het antwoord was Ja, maar dan met een zo breed
mogelijke vertegenwoordiging van Senioren uit de samenleving. De ouderenbonden
ANBO, PCOB en KBO, en vertegenwoordigers op het terrein van sport, verkeer, cultuur,
zorg en wonen vonden elkaar en vormden een voorlopige Seniorenraad. De raad werd
een stichting: nu 25 jaar geleden!’

Buiten eerdergenoemde vertegenwoordigers zijn in de vergaderingen ook de KBO
Soest/Soesterberg/Baarn, Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche en Adviesraad
Sociaal Domein Baarn, vertegenwoordigd. En de ombudsvrouw van de Baarnsche
Courant, Marijke Helwegen, heeft inmiddels haar weg gevonden.

Omdat niet alleen de materiële maar ook de immateriële kant van het leven een rol
speelt, meenden we er goed aan te doen ook Zingeving op te nemen in ons
programma van vandaag. We kijken vooruit: wat is het toekomstperspectief voor de
senioren van Baarn? Daartoe zijn er verschillende sprekers om vanuit verschillende
invalshoeken met ons mee te kijken naar de toekomst van een groep medeburgers die
groeiende is: de senioren!!’

‘De Seniorenraad is 25 jaar jong, eigenlijk is het hier dus een soort jongerensoos.’
De eerste spreker, burgemeester Mark Röell, krijgt de lachers op zijn hand. ‘Soms is er
spanning tussen de gemeente en de Seniorenraad’ gaat Röell verder. ‘Het moet geen
klachtenbureau worden. Voor de gemeente is het niet altijd prettig om te horen wat er
beter moet of niet goed gaat, want gaat u er maar vanuit dat wij ons best doen alles
goed te regelen waarbij we een goed oog hebben en houden voor ouderen.’ De
burgemeester riep de aanwezigen op kritisch te blijven richting de gemeente. ‘Maar
we kunnen niet alles realiseren en dan is ‘nee’ ook een antwoord.’

Ouderenadviseur Doesjka Reijn van PIT Baarn benoemt de aanstaande dubbele
vergrijzing: ‘Over vijftien jaar zijn de ouderen van nu nog ouder geworden en zijn er
nieuwe, waaronder ikzelf, bijgekomen. Bas van den Boom benoemde woensdag in de
krant het consultatiebureau voor ouderen. Of dat bureau er komt, weet ik niet, maar
het zou wel goed zijn.’ Verder spreekt Reijn haar zorgen uit over ouderen die niets
hebben met het digitale tijdperk en over alleenstaande oudere mannen: ‘Zij gaan hun
grot in en proberen alles zelf op te lossen’. Gegrinnik in de zaal.

Makelaar Guus Vries vertelt over de vergrijzing en de stijgende vraag naar
seniorenwoningen. ‘De ideale woning voor ouderen is 80 tot 100 vierkante meter,
gelijkvloers, met een buitenruimte, centraal gelegen, minimaal twee slaapkamers,
eigen parkeergelegenheid en is optimaal verduurzaamd. Om helemaal levensbestendig
te zijn heeft de woning brede deuren en is ze rolstoeltoegankelijk. Voor veel ouderen is

de reden om te verhuizen dat de woning te groot is geworden, te veel onderhoud en
energie kost en te ver van voorzieningen af is. Dan is het verstandig te kijken of je een
appartement kunt kopen of huren. Nadeel in Baarn is dat veel complexen in het
centrum in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd zonder lift.’ Vries sluit af met te
wijzen op seniorenhypotheken die kennelijk bestaan.

Clustermanager Brigitte Crooijmans van Woonzorg Nederland, de eigenaar van
complex Santvoorde, gaat in op de woningbehoefte van ouderen met een smallere
beurs. ‘Voor hen is huisvesting enorm belangrijk. We hanteren daarbij vijf pijlers:
persoonlijk contact, ontmoeten, functie voor de buurt, veilig en toegankelijk en wonen
bij naasten/ gelijkgestemden.’ Crooijmans denkt dat tussen 2020 en 2040 in Baarn
ongeveer 170 zorgwoningen, 90 geclusterde seniorenwoningen (in een complex) en 30
midden dure huurwoningen voor senioren extra nodig zijn. ‘Wie op Santvoorde wil
wonen, moet minimaal 65 jaar zijn en onder de inkomensgrens blijven. Ingeschreven
staan bij Woningnet regio Eemland is een must.’ Crooijmans noemt sloop en
nieuwbouw van Santvoorde een van de mogelijkheden om aan goede woonruimte
voor senioren te komen.

Ook is de directeur van ouderenbond KBO-PCOB Ingrid Rep naar Baarn gekomen. Zij
vertegenwoordigt 200 000 leden. ‘De ouderen worden gezien als de veroorzakers van
alles wat nu mis is, maar senioren geven ook veel aan de maatschappij. De 65+ers van
nu zijn heel anders dan die van twintig jaar geleden. We moeten meegaan met onze
tijd door samenwerking elkaar te versterken en slim gebruik maken van elkaars
expertise. Want betekenis voor de maatschappij hangt samen met waarde hebben
voor de maatschappij. ‘

Journalist, historicus en rooms-katholiek Leo Fijen sluit de bijeenkomst af met
inspirerende en troostende woorden. ‘Drie ochtenden in de week stuur ik de
vrijwilligers aan bij de Abdij van Egmond, daardoor raak ik bezield’, aldus Fijen, ‘Dat
geeft ruimte in mijn hart en dat is belangrijk. Ik begin mijn dag in stilte, daardoor begin
ik de dag met vrede in mezelf. Wachten is voor mij met aandacht leven, dat is
wezenlijk voor het ouder worden én voor het geluk van die dag. In het klooster staat
een grote tafel, daaraan wordt gezamenlijk koffiegedronken: het symbool voor de
gemeenschap. ‘

‘Ik adviseer u elke dag op te schrijven wat er is gebeurd de afgelopen dag. Daar zit vast
iets tussen waar u dankbaar voor bent. Je hoeft niet de hele samenleving op je
schouders te nemen.’

‘Monniken noemen slapen de kleine dood: Wees klaar voor de grote dood. Vraag aan
God vergeving zodat je vrij bent in je hart. En besef dat je niet alleen bent, maar altijd
één met zijn allen. Dat besef geeft vrijheid, bestemming aan je leven en geeft diep
geluk.’

Na deze woorden beëindigt de voorzitter de bijeenkomst en bedankt alle sprekers en
aanwezigen voor hun komst.

No video selected.